Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Közérdekű adatok

I. SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK

 

I.1.     Az intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapjának elérhetőségei:

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (Kőrösi Nonprofit Kft.)

1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

Központi telefonszám: 06-1-260 99 59

E-mail: korosi@korosi.org

weblap: www.korosi.org

 

I.2.         Az intézmény szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

ÜGYVEZETŐ

Az ügyvezető  feladata a gazdasági társaság irányítása, munkaszervezése, ezek koordinálása, vezető kapcsolattartás, a felelős vezetői döntések támogatása, előkészítése.

GAZDASÁGI OSZTÁLY

A társaság vagyonában, eszközeiben és forrásaiban bekövetkezett gazdasági események rögzítése, feldolgozása, nyilvántartások folyamatos vezetése. A számviteli-, pénzügyi-, adózási feladatok ellátása, az éves beszámoló elkészítése a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Az társaság tulajdonában/kezelésében lévő helyiségek, helyiségcsoportok, kulturális célú intézmények teljes körű vagy részleges üzemeltetése során a fenntartással, üzemeltetéssel, karbantartással, felújítással kapcsolatos műszaki-, előkészítő-, lebonyolító tevékenység ellátása.

SZAKMAI OSZTÁLY

A társaság kulturális, szakmai munkájának szervezése, irányítása, koordinálása.

 

I.3.         A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyvezető: GYŐRFFY LÁSZLÓ

gyorffy.laszlo@korosi.org

 

Gazdasági vezető: PAPP LÁSZLÓNÉ SÁNDOR VALÉRIA

sandor.valeria@korosi.org

 

Üzemeltetési vezető: CSÜLLÖG KÁROLY

csullog.karoly@korosi.org

 

Szakmai vezető: SZIGETI MÓNIKA

szigeti.monika@korosi.org

 

Központi telefonszám: 06 1 260 99 59

 

Adatszolgáltatás a 2009 evi CXXII törveny alapján Kőrösi Nonprofit Kft 2022 (PDF)

Kapcsolat, szervezet, vezetők, munkatársak

Adatszolgáltatás a 2009. évi CXXII. törvény alapján - Kőrösi Nonprofit Kft. - 2020 (PDF)

Adatszolgáltatói lap felügyelőbizottsági tagjairól - 2020 (PDF)

Adatszolgáltatói lap a Kőrösi Nkft. Felügyelőbizottsági tagjairól - 2019 (PDF)

Adatszolgáltatás a 2009. évi CXXII. törvény alapján - Kőrösi Nonprofit Kft. - 2019 (PDF)

Adatszolgáltatói lap a Kőrösi Nkft. Felügyelőbizottsági tagjairól - 2015 (PDF)

 

I.4.         A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

I.5.         Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

I.6.         A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

I.7.         A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.8.         A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

I.9.         A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

I.10        A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

I.11        A gazdasági társaság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Központi szám: 4338-100,fax:4338-230

E-mail: kobph@kobanya.hu

Levelezési cím: 1475 Budapest,10. Pf.35.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II.1.        A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és működési Szabályzat

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Szervezési és Működési Szabályzata (PDF)

Adatvédelmi szabályzat és szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

II.2.        Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.3.        A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.4.        Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.5.        A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.6.        A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatvédelmi szabályzat   Adatkezelési szabályzat

 

II.7.        A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.8.        A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.9.        A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.10.      A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Elérhető a www.korosi.org weboldalon

http://korosi.org/

 

II.11.      A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.12.      A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg folyamatban!

 

II.13.      A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési szabályzat

 

II.14.      A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.15.      A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.16.      Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.17.      A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Vonatkozó szabályzat

Adatkezelési szabályzat

 

II.18.      A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2021. II. félév

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2021. II. félév

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő Közzétételi szerződések 2021. I. félév

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő Közzétételi szerződések 2021. I. félév

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő Közzétételi szerződések 2020. II. félév (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő Közzétételi szerződések 2020. II. félév (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő Közzétételi szerződések 2020. I. félév (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő Közzétételi szerződések 2020. I. félév (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2019 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2019 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2018 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2018 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - adatlap - 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2016 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2016 (PDF)

 

II.19.      A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.20.      A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.21.      A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.22.      A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

II.23.      A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

III. Gazdálkodási adatok

 

III.1.       A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Szakmai és számviteli beszámoló 2021 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. – Szakmai és számviteli beszámoló 2020 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. – Szakmai és számviteli beszámoló 2019 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. – Szakmai és számviteli beszámoló 2018 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Számviteli beszámoló 2016 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Számviteli beszámoló 2015 (PDF)

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Közbeszerzési terv 2015 (PDF)

 

III.2.       A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Adatszolgáltatás a 2009. évi CXXII. törvény alapján - Kőrösi Nonprofit Kft. - 2020 (PDF)

Adatszolgáltatói lap felügyelőbizottsági tagjairól - 2020 (PDF)

 

III.3.       A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

III.4.       Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2021. II. félév

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2021. II. félév

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő Közzétételi szerződések 2021. I. félév

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő Közzétételi szerződések 2021. I. félév

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő Közzétételi szerződések 2020. II. félév (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő Közzétételi szerződések 2020. II. félév (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő Közzétételi szerződések 2020. I. félév (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő Közzétételi szerződések 2020. I. félév (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2019 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2019 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2018 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2018 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - adatlap - 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Bejövő közzétételi szerződések 2016 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kimenő közzétételi szerződések 2016 (PDF)

Közművelődési megállapodás a Kőbányai Önkormányzat és a Kőrösi Nonprofit Kft. között - 2015 (PDF)

Ingatlanhasználati szerződés a Kőbányai Önkormányzat és a Kőrösi Nonprofit Kft. között - 2015 (PDF)

 

III.5.       A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

III.6.       A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

III.7.       Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

III.8.       Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 


Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

Kapcsolat, Szervezet, Vezetők, Munkatársak

Kapcsolat, Szervezet, Vezetők, Munkatársak (PDF)

 

Adatszolgáltatások

Adatszolgáltatás a 2009. évi CXXII. törvény alapján - Kőrösi Nonprofit Kft. - 2022

Adatszolgáltatás a 2009. évi CXXII. törvény alapján - Kőrösi Nonprofit Kft. - 2020 (PDF)

Adatszolgáltatói lap felügyelőbizottsági tagjairól - 2020 (PDF)

Adatszolgáltatói lap a Kőrösi Nkft. Felügyelőbizottsági tagjairól - 2019 (PDF)

Adatszolgáltatás a 2009. évi CXXII. törvény alapján - Kőrösi Nonprofit Kft. - 2019 (PDF)

Adatszolgáltatói lap a Kőrösi Nkft. Felügyelőbizottsági tagjairól - 2015 (PDF)

 

Házirendek

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Kőrösi Kulturális Központ házirend - 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - KÖSZI házirend - 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Helytörténeti Gyűjtemény használati rendje - 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Újhegyi Közösségi Ház házirend - 2017 (PDF)

 

Szabályzatok

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Beszerzési szabályzat módosítása egységes szerkezetbe foglalva (PDF)

Kőrösi Kulturális Nonprofit Kft. - Vagyonvédelmi szabályzat

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Panaszkezelési szabályzat (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Antikorrupciós szabályzat (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Alapító okirat 2020 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonpofit Kft. - Covid 19 szabályzata (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Alapító okirat 2019 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Alapító okirat - 2017 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Cafeteria Szabályzat 2016 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Közbeszerzési Szabályzat 2016 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Közzétételi Szabályzat 2015 (PDF)

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - Szervezési és Működési Szabályzata (PDF)

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.
Elfogadom